Print Friendly

Folder:
2016 Slaapplaats

 

Hoe krijgt u een plek in de maatschappelijke opvang?

Daklozenopvang en vrouwenopvang zijn wettelijke rechten. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een dakloze toegang weigeren tot de bed-bad-en-broodvoorziening belemmert de menselijke waardigheid en kan schadelijk zijn.

U kunt nachtopvang vragen (dat is altijd tijdelijk) of u kunt een aanvraag doen voor een langdurende opvang met begeleiding.

Zie over kwaliteitseisen maatschappelijke opvang en beschermd wonen:
20160616-kwaliteitseisen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang

A: Tijdelijke opvang

Zie p. 26 e.v. van Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017
nadere_regels_maatschappelijke_ondersteuning_amstredam_2017

 

Er zijn plaatsen waar u tijdelijk onderdak kunt krijgen: in de nachtopvang kunt u douchen, eten en overnachten. De nachtopvang is ‘s avonds en ‘s nachts open en overdag gesloten. Waar kunt u terecht voor nachtopvang?

> Het Leger des Heils biedt nachtopvang in De Haven.

> Het Stoelenproject in de Marnixstraat 248 onder de parkeergarage biedt opvang op kale matrassen voor daklozen van oktober tot mei.
U kunt gratis toegangsbonnen ophalen:
maandag tussen 8 u en 9:30 u (voor de nachten maandag, dinsdag en woensdag) en
donderdag tussen 8 u en 9.30 u (voor de nachten donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag).

> HVO-Querido biedt opvang op  in het Passantenhotel en op slaapzalen in het passantenverblijf Poeldijkstraat 10.
Bellen 020-488 1151 van 10 uur tot 10.30 uur en van 18.30 uur tot 19 uur. Er is een wachtlijst. Het is nodig om elke dag te bellen. Als u een dag overslaat, komt u weer onderaan de lijst. 

> De Elandstraat biedt opvang aan zwerfjongeren in de Amstelrank en de Elandstraat.

> De Regenboog Groep biedt opvang aan verslaafden zonder verblijfsvergunning (gericht op vrijwillige terugkeer naar land van herkomst).

Klik hier voor meer informatie over de sociale kaart voor daklozen van BADT.

B: Recht op langdurige opvang met begeleiding

Daklozenopvang en vrouwenopvang zijn wettelijke rechten. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Opvang moet in elk geval bereikbaar zijn voor daklozen die niet-zelfredzaam zijn:

> iedere Nederlander,

> iedereen die met de juiste papieren in Nederland is (ook mensen met een tijdelijke verblijfsstatus en EU-burgers na 3 maanden verblijf in Nederland),

> kwetsbare personen, zoals ernstig zieken en kinderen (paspoortamsterdam.nl/) In schrijnende situaties wordt ook aan ‘niet rechthebbenden’ toegang verleend tot  de maatschappelijke opvang. Grondslag hiervoor is de doorwerking van internationale mensenrechtenverdragen in het Nederlands recht.

> uitgeprocedeerde asielzoekers (in Amsterdam die niet terug naar hun land kunnen)  op grond van een motie van de gemeenteraad Amsterdam pdf

 

 

Regels bij de opvang in Amsterdam

Zie voor de uitwerking van de toegangseisen p. 41 e.v. van Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017:
nadere_regels_maatschappelijke_ondersteuning_amstredam_2017

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/wegwijs-in-de-wmo/wmo-documenten/maatschappelijke/

Rechtbank Amsterdam:
De gemeente moet na een melding/aanvraag voor opvang of beschermend wonen goed onderzoek doen.
tussenuitspraken_wmo_opvang_maatwerkvoorziening

De rechter  en de politiek over regiobinding.

Afgewezen vanwege regiobinding? Zie de Handreiking landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke opvang

Indien een dakloze in een andere gemeente opgevangen moet worden, dan is doorverwijzen onvoldoende. De gemeente moet opvang bieden tot de dakloze ‘warm is overgedragen’. Volgens de rechter moet een dakloze opgevangen worden daar waar hij een positief netwerk heeft, en dus de beste kans van slagen aanwezig is.

Wat is het zelfredzaamheidscriterium?

U behoort tot de doelgroep van mensen die niet zelfredzaam zijn als gevolg van psychiatrische ziekte of een verslavingsprobleem. Om vast te kunnen stellen wat de mate van zelfredzaamheid is van een aanvrager wordt de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) gehanteerd. Onder zelfredzaamheid wordt daarbij verstaan: Het vermogen om zich te kunnen redden in de huidige situatie. Daarbij wordt gekeken naar de volgende levensgebieden: inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, activiteiten van het dagelijks leven, vaardigheden, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Zie hier.

Aanvraag opvang daklozen

Er zijn vier plaatsen voor een aanvraag voor opvang met begeleiding.

DWI

1: Dienst Werk en Inkomen (WPI) op Werkplein West, loket opvang GGD
Jan van Galenstraat 323, ingang B.
Dit kan op alle werkdagen van 9.30 tot 12.00 uur, behalve woensdag.

GGD

2: GGD Vangnet en advies
Nieuwe Achtergracht 100, tweede etage
1018 WT Amsterdam
telefoon 020 555 5462
vangnet@ggd.amsterdam.nl

Noodgevallen

3: In noodgevallen buiten kantooruren gaat u naar het politiebureau, bijvoorbeeld als u met kinderen op straat staat of als u een ernstige ziekte heeft.

 

4: Aanvraag voor dakloze gezinnen
Het Centrale Meldpunt dakloze gezinnen is gevestigd bij de GGD afdeling Vangnet. Het is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 020 555 5462.

Klik hier voor meer informatie. 

Zoe ook p. 27-28 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017:
nadere_regels_maatschappelijke_ondersteuning_amstredam_2017

C: Ongedocumenteerden & Bed-bad-brood

The council of Amsterdam offers undocumented persons (applicants without rightful residence) a bed, a bath, and bread (BBB). The shelter is located at Schuiten Street 9 (district Nieuw-West -Tram 1, get off at Baden Powellweg stop) or Walborg 2a (in Buitenveldert).

You can request a sleeping place at the vreemdelingenloket. The vreemdelingenloket is open every morning (from 10am until 12pm). Address: Houtmankade 334c.

With the registration you have to bring a document from the Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) stating your name, country of origin, and vreemdelingennummer (document number).  Admittance is granted in the order of entry.

You receive an ov ticket to get to the BBB. Vulnerable and sick people can be given  24 hour a day shelter (Oostenburgh-Leger des Heils). In that case you need a report from the GGD that states that you are to vulnerable fort he regular BBB.

People receive an evening meal, can take a shower, and get a sleeping place (shared sleeping hallls).

A regular person at the BBB can stay away a maximum of three nights, then he or she has to get a new pass.

Rapport Amnesty 2015 ‘Mensenrechten op straat’.

De gemeente Amsterdam biedt ongedocumenteerden (mensen zonder rechtmatig verblijf) een bed, een bad en brood (BBB). De opvang bevindt zich aan de Schuitenhuisstraat 9 (stadsdeel Nieuw-West – Tram 1, uitstappen bij halte Baden Powellweg) of Walborg 2a (Buitenveldert).

U kunt bij het vreemdelingenloket om een slaapplaats vragen. Het Vreemdelingenloket is iedere ochtend geopend (tussen 10.00 en 12.00 uur). Adres: Houtmankade 334C.
Bij inschrijving moet u een document van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meenemen met daarop: naam, land van herkomst, vreemdelingennummer. Toegang wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst.
U krijgt dan een ov-kaartje mee om naar de BBB te reizen. Kwetsbare en zieke mensen kunnen in aanmerking komen voor 24 uurs opvang (Oostenburgh-Leger des Heils). Dan is een rapport van de GGD nodig waaruit blijkt dat mensen te kwetsbaar zijn voor de reguliere BBB.

Mensen krijgen een avondmaaltijd, kunnen douchen en krijgen een slaapplek (gedeelde slaapzalen).
Een vaste bezoeker van de BBB mag maximaal 3 nachten wegblijven, daarna moet hij/zij een nieuwe pas aanvragen.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 november 2015 beslist dat de gemeente Amsterdam opvang mag weigeren aan uitgeprocedeerde vreemdelingen en hen voor onderdak mag verwijzen naar een vrijheidsbeperkende locatie (VBL). Geoordeeld is dat verblijf in een VBL niet strijdig is met de verdragsrechtelijke verplichting om opvang te bieden. Daarom was er voor de gemeente geen noodzaak om opvang te verlenen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De VBL valt onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het is zijn taak om te beoordelen of in een uitzonderlijk geval aan iemand toegang tot de VBL moet worden verleend, zonder daaraan de voorwaarde te verbinden dat moet worden meegewerkt aan vertrek uit Nederland.

Eigen bijdrage

De gemeente mag voor opvang en beschermd wonen een eigen bijdrage vragen
Lees hier de memo van CAK aan Federatie Opvang

Niet mee eens?

Uw vraag om opvang wordt ten onrechte afgewezen?

Start een bezwaarprocedure. U heeft 6 weken om in bezwaar te gaan.
U kunt bij de rechter een spoedprocedure starten. U vraagt dan de rechter een voorlopige voorziening. Vraag advies aan Bureau straatjurist.

Klacht

Slechte bejegening? Onbehoorlijk gedrag van een medewerker? Het beste is om uw klacht eerst te bespreken met de betrokkene. Daarna kunt u ene klacht indienen bij de gemeente Amsterdam
Klacht over de uitvoering van de Wmo

Per e-mail
Stuur een e-mail naar klachtensociaal@amsterdam.nl

Per brief
Stuur uw klachtenbrief naar:
Gemeente Amsterdam, afdeling Zorg
Team Klachten en Kwaliteit
Antwoordnummer 9087
1000 VV Amsterdam
Een postzegel is niet nodig.

Wat moet er in een schriftelijke klacht staan?
In een schriftelijke klacht moet tenminste staan:

 • de datum waarop u de klacht indient
 • uw naam en adres
 • een omschrijving van de gebeurtenis, het moment waarop het gebeurde en de oorzaak
 • betrokken personen of bedrijven
 • de door u gewenste oplossing
 • uw handtekening

Ombudsman Amsterdam
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door  gemeente Amsterdam, dan kunt u bij de  Ombudsman metropool Amsterdam terecht. De Ombudsman is onafhankelijk en gaat na of de gemeente Amsterdam behoorlijk heeft gehandeld en de regels goed heeft uitgevoerd.
Gemeentelijke Ombudsman, dr. A. Zuurmond
Jacob Bontiusplaats 9
Postbus 2119
1000 CC Amsterdam
Telefoon: 020 625 9999
WhatsApp: 06 3061 7735
E-mail: info@ombudsmanmetropool.nl
Website : https://www.ombudsmanmetropool.nl/

Voor kinderen is er een kinderombudsman: Anne Martien van der Does:  06-57822738
https://kinderombudsman.gemeentelijkeombudsman.nl/Home/

GGD
Een klacht over een GGD-medewerker dient u hier in:
Klachtencommissie GGD Amsterdam,
Ambtelijk Secretariaat Klachtencommissie,
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
telefoon (020) 555 5211
e-mail info@ggd.amsterdam.nl

Een klacht over de volgende hulpverleningsinstanties dient u in bij de klachtencommissie POA:

 • Blijf Groep
 • Stichting HVO-Querido
 • Leger des Heils, Goodwill Centra Amsterdam
 • Stichting Oudezijds 100
 • Stichting De Regenboog Groep
 • Stichting Volksbond Amsterdam

http://www.klachtencommissiepoa.nl/

Klachtencommissie POA
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam.
e-mail info@klachtencommissiepoa.nl