Print Friendly

Waar?
Adressen medische zorg voor dakloze mensen

Uw rechten als patiënt

Iedereen heeft recht op behandeling door een arts of verpleegkundige. Een arts of verpleegkundige mag bij de behandeling geen onderscheid maken op grond van illegaliteit, verzekering, geloofsovertuiging of uiterlijk. Neem bij vragen contact op met info@straatjurist.nl

Geen behandeling zonder uw toestemming

Zonder uw toestemming geen behandeling of zorg. Als u naar de dokter gaat met gezondheidsklachten betekent dat niet automatisch dat u ook instemt met een behandeling. De arts moet u eerst duidelijk informeren over uw ziekte, de behandelmethoden, en eventuele alternatieven. Zo krijgt u een goed beeld van wat er met u aan de hand is. Op basis van die informatie kunt u bepalen of u met de voorgestelde behandeling instemt of dat u deze weigert. De arts moet u tenminste goed en duidelijk informeren over:

> De diagnose
> De behandelingsmogelijkheden en de te verwachten resultaten
> De risico’ s en bijwerkingen
> De gevolgen voor uw gezondheid als u niet wordt behandeld
> Andere behandelingsmogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan

Als u de mening van een andere arts wilt horen, kunt u om een second opinion vragen. U kunt dat op ieder moment vragen en het mag niet door uw eigen arts worden tegengewerkt. Bijvoorbeeld als u denkt dat er een andere behandeling mogelijk is. Het betekent overigens niet dat de arts die de second opinion uitvoert, de behandeling ook overneemt. Neem ook contact op met uw zorgverzekeraar en laat schriftelijk vastleggen dat de kosten van een second opinion worden vergoed.

Voor psychiatrische patiënten gelden speciale regels. Meer informatie hierover vindt u hier:
https://www.pvp.nl/

Dossier

U heeft het recht op inzage in alle medische informatie over uzelf. Dat geldt ook voor dossier van andere hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, of medewerkers van de GGD. Als u wilt lezen wat er in uw (medisch) dossier staat, kunt u het beste een brief schrijven aan uw zorgverlener.

voorbeeldinzagemedischdossier

Beroepsgeheim

Artsen, verpleegkundigen  en gezondheidswerkers hebben een beroepsgeheim. Alleen in uitzonderingssituaties mag de geheimhoudingsplicht doorbroken worden.
Wegwijzer-beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden-december-2014-v2 (2)

Zie uitgebreid de KNMG-richtlijn: knmg_richtlijn_omgaan_met_medische_gegevens_2016-1

Wanneer mag de behandeling of begeleiding worden gestopt?

Een arts of zorgverlener kan uw behandeling beëindigen. Daarvoor moet een geldige reden zijn. Hij of zij moet dat goed motiveren en nazorg regelen. De arts of zorgverlener mag de behandelingsovereenkomst alleen beëindigen in de volgende situaties:

> U heeft geen behandeling of begeleiding meer nodig.
> De arts of zorgverlener stopt met zijn praktijk. Hij of zij zal u dan naar een collega moeten verwijzen.
> De vertrouwensrelatie tussen de arts of zorgverlener en u is verstoord. Er was bijvoorbeeld sprake van agressie of een ernstige dreiging.
> Hij of zij heeft persoonlijke gevoelens voor u.
> U vraagt om een behandeling die tegen de medische standaard en het geweten van de arts of zorgverlener in gaat, bijvoorbeeld euthanasie.

Voordat de behandeling of begeleiding wordt gestopt moet de behandelaar of begeleider voor nazorg en zo nodig onderdak zorgen. Voor begeleidings- en zorgverleningsovereenkomsten zijn de regels hetzelfde.

Palliatieve zorg voor (ex)daklozen
Onderstaande handreiking gaat over palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. De handreiking beschrijft:
1 wat palliatieve zorg is,
2 welke problemen en mogelijke oplossingen er kunnen zijn, en
3 hoe zorgorganisaties de palliatieve zorg kunnen verbeteren.
De handreiking geeft ook praktische tips.
Handreiking-palliatieve-zorg-dak-of-thuislozen

Niet verzekerd? Kruispost
Oudezijds Voorburgwal 129 (1012 EP)

T 020 – 624 90 31 / E kruispost@oudezijds100.nl

Medische & psychosociale zorg

Open ma t/m vr
              10.00 – 12.30 uur en 19.00 – 21.30 uur
T 020 – 624 90 31

Medisch maatschappelijk werk
Stichting Oudezijds 100

Inloopspreekuur ma t/m vr
                               12.00 – 13.00 uur
T 020 – 624 80 78

Klachten over de zorg

Bent u niet tevreden over een behandeling door uw arts of hulpverlener? Bent u slachtoffer van een medische fout? Als patiënt heeft u het recht om te klagen over uw zorgverlener of zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Een zorgverlener is iedereen die een geneeskundig beroep uitoefent en handelingen op het gebied van de geneeskunst verricht, bijvoorbeeld (huis)artsen, verpleegkundigen, psychiaters maar ook ziekenhuizen. Wanneer u een klacht heeft over een zorgverlener, dient u in alle gevallen eerst naar de zorgverlener zelf toe te stappen om deze de kans te geven de klacht te verhelpen. De zorginstelling moet bekend maken hoe een klacht ingediend kan worden, meestal staat het op de site.

Over onderstaande Amsterdamse instellingen kunt u klagen bij de klachtencommissie van het Platform Opvanginstellingen Amsterdam. Dat platform bestaat uit:
– Blijf Groep
– HVO-Querido
– Leger des Heils, Goodwill Centra Amsterdam
– Oudezijds 100
– De Regenboog Groep
–  Volksbond Amsterdam

De klacht kan  gezonden worden naar of afgegeven op het adres van de
Klachtencommissie POA
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam.
e-mail info@klachtencommissiepoa.nl

Bij het medisch tuchtcollege kunt u klagen over bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige of psycholoog.

Medisch Tuchtcollege,
Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
Medisch Tuchtcollege Amsterdam

Klachten in de geestelijke gezondheidszorg.
Als cliënt in de ggz heeft u misschien vragen over uw rechten of een klacht over de behandeling.
Samen met u komt een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) op voor uw rechten.

Meer informatie

clientenbelangamsterdam.nl/
ervaringswijzer.nl/
PsychoseNet