Print Friendly


U heeft geen of te weinig inkomen

Lees hier de beleidsvoorschriften Werk, Participatie en Inkomen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen moet u in elk geval aan de volgende eisen voldoen:

> U bent rechtmatig in Nederland (u heeft de juiste papieren).
> U heeft niet genoeg inkomen of vermogen om in uw onderhoud te voorzien.
> U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
> U zit niet in de gevangenis.
> U heeft een paspoort of identiteitskaart. Zie verder: geen paspoort?
> U doet moeite om aan het werk te komen.


 

Wat is uw situatie?

> U bent dakloos (u slaapt buiten)
> U bent thuisloos of bankslaper (u slaapt bij vrienden/kennissen)
> U bent een burger van de EU of u heeft een tijdelijke verblijfsstatus

Dakloos

Wanneer u dakloos bent en buiten slaapt, vraagt u bijstand aan bij WPI, Jan van Galenstraat 323 ingang B. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30 tot 12.00 uur (dus niet op woensdag).
U krijgt na de melding bij WPI soms een zogeheten ‘7-dagenformulier’ mee. Hierop moet u invullen waar u dagelijks verblijft. Het is heel belangrijk dit heel precies te doen. De afdeling ‘Handhaving’ van WPI controleert steekproefsgewijs of u aanwezig bent op de opgegeven plaatsen. Mocht u ergens anders gaan slapen, geeft u het direct door.
aanvraag-bijstand-modelbrief

Thuisloos of bankslaper

Als u thuisloos bent, vraagt u bijstand aan in het stadsdeel waar u verblijft. Als u op wisselende adressen slaapt, meld u zich in de Jan van Galenstraat 323 ingang B. U krijgt dan soms een zogeheten ‘7-dagenformulier’ mee. Hierop moet u invullen waar u dagelijks verblijft. Het is heel belangrijk dit heel precies te doen. De afdeling ‘Handhaving’ van WPI controleert steekproefsgewijs of u aanwezig bent op de opgegeven adressen. Mocht u ergens anders gaan slapen, geeft u het direct door.

 

EU-burger of tijdelijke verblijfsstatus

Als EU-burger heeft u in sommige gevallen recht op bijstand. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Samengevat:

–          U verblijft korter dan 3 maanden in Nederland. U heeft geen recht op bijstand (tenzij u werkt).

–          U heeft langer dan 1 jaar gewerkt en raakte onvrijwillig werkloos. U heeft in beginsel recht op bijstand.

–          U verblijft langer dan 3 maanden  in Nederland maar heeft niet gewerkt. U kunt bijstand aanvragen, maar een aanvraag kan ertoe leiden dat u uw verblijfsrecht in Nederland verliest. De kans is groot dat de gemeente een melding maakt bij de Immigratiedienst (IND). Via een individuele beoordeling van uw situatie zal beoordeeld worden of u nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor een rechtmatig verblijf in Nederland. Deze voorwaarden voor een rechtmatig verblijf zijn dat u beschikt over voldoende middelen van bestaan en een zorgverzekering.

–          U verblijft langer dan 5 jaar rechtmatig en ononderbroken in Nederland. Een beroep op bijstand heeft dan meestal geen gevolgen meer voor het verblijfsrecht. Let op: de IND kan u vragen te bewijzen of u al die tijd rechtmatig in Nederland heeft verbleven (dus of u heeft gewerkt of heeft beschikt over voldoende middelen van bestaan).

Voor vragen over uw rechten als EU burger in uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met Bureau straatjurist.
Zie ook: de Vreemdelingencirculaire B10: Vreemdelingencirculaire-b10-2-3

Heeft u een tijdelijke verblijfsstatus? Dan kunt u recht hebben op bijstand. Zie hier.

 

De aanvraag

U neemt mee:

– geldig legitimatiebewijs
– bankafschriften van de laatste drie maanden
– schriftelijke aanvraag. Hiermee legt u de datum van de aanvraag vast. Dat is belangrijk, omdat uw uitkering op dat moment in zou moeten gaan. Vraag om een ontvangstbevestiging.
– WPI mag om meer informatie vragen. Lever die informatie binnen de gevraagde tijd, anders wordt uw uitkering geweigerd. Het lukt niet binnen de gevraagde tijd? Vraagt u dan schriftelijk om uitstel. De juridische term is hersteltermijn.

Daklozenuitkering

Woonadres niet al na meer dan drie dagen verblijf per week

WPI is voortaan minder strikt bij de beoordeling of iemand dakloos is dan wel zich op een woonadres moet inschrijven. Voorheen kreeg men geen daklozenuitkering als hij/zij 4 of meer dagen per week op hetzelfde  adres verbleef. Dat is nu anders (artikel 4.7.4 Werkvoorschriften Werk, inkomen en participatie). Bij de beoordeling moeten, op basis van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep van 4 april 2017, alle omstandigheden van de klant in hun onderlinge samenhang worden gewogen. Het enkele feit dat een klant vier of meer dagen op één adres slaapt is niet doorslaggevend.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beweegredenen om juist op dat adres aanwezig te zijn,  hoe lang iemand van plan is daar te verblijven en het oordeel van de hoofdbewoner.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1388&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aCRVB%3a2017%3a1388

Ook als u logeert kan WPI een uitzondering maken en u zonder toepassing van de kostendelersnorm bijstand toekennen. Zie voor de aanwijzing van de staatssecretaris de “Verzamelbrief 2015-2,” punt 21.
verzamelbrief-aan-gemeenten-2015-2 zie punt 21.

Mogelijk kunt u meedoen in het project van de Regenbooggroep ‘Onder de pannen’. Meer informatie?  Bel naar de Regenbooggroep 020 – 5317600.
Lees hier meer over Onder de pannen van de Regenbooggroep

Hoe verder na uw aanvraag?

Controle door afdeling Handhaving
Na uw aanvraag geeft WPI u een 7-dagenformulier mee. WPI controleert hiermee waar u verblijft. Bent u dakloos, dan kunt u op een van de opgegeven adressen bezoek van WPI verwachten.  Als u thuisloos bent, brengt WPI u een bezoek op uw logeeradres.
WPI moet rekening houden met uw situatie. Dat staat in het beleid van WPI. Handhaving moet goed zoeken als men niet direct vindt. Zie het Vondelparkarrest van de Centrale Raad van Beroep d.d. 22 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1479.

Tip

In het beleid van WPI staat dat u moet doorgeven waar u de komende nacht slaapt. WPI moet dit wel mogelijk maken, ook voor de komende nacht of als u onverhoopt eerder ergens weggaat! Welk nummer kunt u dan bellen? Kunt u een speciaal e-mail adres gebruiken om ook ’s avonds wijzigingen van uw slaapplek door te geven. Bespreek met de ambtenaar van WPI hoe u onverwachte wijzigingen in uw verblijfplaats kunt doorgeven. Spreek dit af en laat de afspraak schriftelijk vastleggen.
Zie:  Rechtbank Amsterdam 29 januari 2013
Neem zelf regelmatig (minstens wekelijks) contact op met WPI om te vertellen waar u verblijft en slaapt. Als handhaving van WPI u dan niet kan vinden, dan moet Handhaving u bellen. Zie Rechtbank Amsterdam 25 juli  2016 Gemeente moet dakloze bellen

Hersteltermijn
U kon niet alle gevraagde stukken aanleveren? Dan moet WPI u de kans geven dit binnen een  redelijke termijn alsnog te doen. Dat heet een hersteltermijn. U kunt een hersteltermijn altijd verlengen. Vertelt u voor het einde van de termijn waarom u meer tijd nodig heeft en verzoek om verlenging. Krijgt u die kans niet, ga in bezwaar of dien een klacht in. Vraag advies aan Bureau straatjurist.

Beslissing

Binnen 8 weken moet WPI een beslissing over uw uitkering nemen. Als u absoluut geen geld heeft, kunt u een voorschot vragen op grond van de zogeheten broodnoodregeling. Zie voor 3.2.6.2 Broodnoodprocedure

Na 8 weken geen beslissing? U kunt een ingebrekestelling doen, waarmee u WPI oproept binnen 14 dagen te beslissen. Doet WPI dat niet, dan heeft u recht op een dwangsom van 20 € per dag. Download voorbeeldbrief

 

Briefadres bij DWI

U kunt zich bij WPI inschrijven wanneer u dakloos bent of op wisselende adressen verblijft. Zo kunt u een uitkering aanvragen en post ontvangen bij DWI, ook privépost.
WPI maakt voor het toekennen van een briefadres onderscheid tussen OGGZ-clienten (niet-zelfredzaam) en niet-OGGZ-clienten (wel zelfredzaam). Zie voor de uitvoeringregels en werkafspraken artikel 4.7.5 tot en met artikel 4.7.7 Beleidsvoorschriften Werk, Participatie en Inkomen.


Geen legitimatiebewijs? 

Ook zonder legitimatiebewijs moet de sociale dienst met u spreken. Er is een speciale procedure om mensen zonder geldig legitimatiebewijs te helpen. Dat staat in artikel 4.7.3 van de Beleidsregelvoorsschriften Werk, Participatie en Inkomen van WPI. Lees er hier meer over.
Wordt u toch niet binnengelaten, neem dan contact met ons op via info@straatjurist.nl of 06-10633431. Voor Amsterdammers met een Stadspas is een legitimatiebewijs gratis.

Voor buitenlandse legitimatiebewijzen: neem contact met uw ambassade/consulaat of met  info@straatjurist.nl of 06-10633431.

 

De hoogte van de uitkering

De dienst Werk, Participatie en Inkomen (WPI) verstrekt de uitkeringen. De basisnorm voor een alleenstaande is in 2018  70 % van het minimumloon: dus € 992,12  (inclusief vakantiegeld). De daklozenuitkering is  € 283,46 lager dan de uitkering voor dakhebbenden.

Kostendelersnorm

De bijstandsuitkering wordt lager wordt als meer mensen in dezelfde woning wonen. 

Huishoudtype Individuele norm Totale bijstandsnorm als allen bijstand ontvangen
Eénpersoonshuishouden  70%  70%
Tweepersoonshuishouden  50%  100%
Driepersoonshuishouden  43,33%  130%
Vierpersoonshuishouden  40%  160%
Vijfpersoonshuishouden  38%  190%

U kunt toepassing van de kostendelersnorm voorkomen door een schriftelijk huurcontract af te sluiten met een commerciële huurprijs. U kunt in dit verband geen commerciële relatie aangaan met een (ex)echtgenoot, geregistreerd partner, ouder, of met een broer of zus.
Als u met meerdere personen in dezelfde woning woont en sprake is van een commercieel contract (bijvoorbeeld een huurovereenkomst), dan kan men onder de uitzondering van de kostendelersnorm komen te vallen. Van belang is dat er een schriftelijke overeenkomst is en er een commerciële prijs is afgesproken. Hiermee wordt bedoeld een prijs zoals in het maatschappelijk en economisch verkeer gebruikelijk is. De gemeente kan de bijstandsgerechtigde vragen om aan te tonen dat die (onder)huurprijs is betaald, door betalingsbewijzen te overleggen.
De overeengekomen (onder)huurprijs moet uiteraard geen ‘vriendenprijsje’ zijn. Bij twijfel of de prijs te laag is voor de gehuurde ruimte, kan altijd de huurprijscheck worden geraadpleegd.

Voorbeeld contract:  model huurovereenkomst svb

Logeert u bij een Amsterdammer? Dan kunt u misschien meedoen in het project van de Regenbooggroep ‘Onder de pannen’. Meer informatie?  Bel naar de Regenbooggroep 020 – 5317600.
Lees hier meer over ‘Onder de pannen’ van de Regenbooggroep

De kostendelersnorm is niet van toepassing bij verblijf in een instelling. Verblijf in de maatschappelijke opvang (MO) is niet hetzelfde als verblijf in een instelling. Huizen voor maatschappelijke opvang, en sociale pensions zijn geen inrichtingen. De bijstandsnorm is daar gelijk aan die van een kamerbewoner met een toeslag voor hoge woonkosten.
De gemeente Amsterdam heeft de volgende uitwerking vastgesteld (Bron: federatie opvang):
Op personen die in een inrichting (zoals gedefinieerd in art. 1 onder f  WWB/Paricipatiewet) verblijven, is de norm in inrichting (art 23) van toepassing. Personen in de maatschappelijke opvang vallen niet onder de norm in inrichting. Strikt juridisch geredeneerd geldt eigenijk kostendelersnorm.
De volgende werkwijze is vastgesteld:
(1)  de eigen bijdrage wordt als commerciële prijs beschouwd en
(2) de woon-/zorgovereenkomst die de persoon heeft met de MO wordt gezien als de “schriftelijke overeenkomst met de verhurende derde”.
Op deze wijze beschouwt de gemeente dat is voldaan aan de voorwaarden voor de uitzondering zoals gesteld in art. 22a lid 4 onder c Participatiewet.

 

Niet eens met een beslissing? Te lage uitkering? Terugvordering?

U heeft 6 weken om in bezwaar te gaan. Daarna kunt u naar de rechter.

U heeft een advocaat nodig?
Bijvoorbeeld omdat u een bezwaarprocedure wilt starten of naar de rechter wilt gaan. Ga eerst naar het juridisch loket. Daar verwijst men u door naar een advocaat. Als u deze route volgt, dan zijn de kosten voor u lager (eenmalig € 52 bij een minimuminkomen). Vraag om doorverwijzing naar een gespecialiseerde advocaat.

Bezoekadres Juridisch Loket Amsterdam
Vijzelgracht 21-25
1017 HN Amsterdam
Inloop: maandag tot en met donderdag van 9 tot 11 uur
T 0900 8020

Slechte bejegening? Onbehoorlijk gedrag van een medewerker?

U kunt een klacht indienen bij:

Dienst Werk, Particatie en Inkomen, afdeling Juridische Zaken
Antwoordnummer 46048
1060 VB Amsterdam (postzegel niet nodig).

Klacht WPI

U heeft een huis gevonden en geen geld om uw huis in te richten?

Bent u meer dan zes maanden dakloos geweest en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u bij de afdeling voorzieningen van WPI bijzondere bijstand aanvragen voor de verhuis- en inrichtingskosten. Vraag uw contactpersoon bij WPI hierom. Download link werkvoorschriften. Artikel 9.6.4 Bijzondere bijstand.
Telefoon 020 252 6000.

Te weinig inkomen? Zie hier voor mogelijke aanvullingen en voorzieningen van de Gemeente Amsterdam
Voorzieningen

Meer informatie

Rechtsbijstand
Brochures WPI

Nibud: bereken uw recht
Werkvoorschriften Wet werk en bijstand
Bijstandsbond

Overige uitkeringen

UWV